Những kiểm tra cần thiết trong lúc mang thai: Thời kỳ phải kiểm tra ở các bệnh viện có thể khác