Bảo vệ sức khoẻ sau khi nạo hút: Điều đặc biệt phải chú ý là phải bảo vệ sức khoẻ